Hovedseksjon

Pedagogisk plattform

På Persbråten er det rom for å være seg selv, med voksne som bryr seg og ser hver enkelt elev. Vi har den enkelte elevs faglige og sosiale læring i fokus. Målet med opplæringen er å forberede eleven for fremtiden.

Eleven deltar aktivt i eget læringsarbeid. Læreren leder læringsfellesskapet, og legger til rette for variasjon i læringsarbeidet. Læringsfellesskapet inkluderer elevens interesser og dagsaktuelle tema, og øver elevens evne til kritisk tenking og etisk refleksjon. Eleven setter konkrete mål for læringsarbeidet, og får veiledning og oppfølging i hvordan målene skal nås.  Eleven evaluerer egen kompetanse, og er bevisst egen læring.

På Persbråten har vi tydelige forventninger til hverandre. Vi samarbeider for et trygt og godt fellesskap, med rom for å prøve og feile. Eleven deltar aktivt i samarbeid med andre elever, og utvikler seg både sosialt og faglig.

Skolens lærere utgjør et profesjonelt læringsfellesskap, både i og på tvers av fag. Vi samarbeider om å gi eleven tilpasset opplæring gjennom varierte arbeidsmetoder. For å skape en forutsigbar skolehverdag for den enkelte elev, har vi en felles læringsfremmende vurderingspraksis.