Hovedseksjon

Strategisk plan

Persbråten videregående skole har en tydelig idrettslig profil, og tilbyr fire studieretninger: idrettsfag, studiespesialiserende med toppidrett, studiespesialiserende og tilrettelagt avdeling. Fra høsten 2021 vil skolen også tilby 15 plasser på OT (oppfølgingstjenesten) for elever med fokus på idrett og friluftsliv.

Persbråten videregående skole har som hovedfokus at hver enkelt elev kan strekke seg så langt eleven ønsker, og tar utgangspunkt i den enkeltes talent. Skolen kjennetegnes av et inkluderende elevmiljø, tett faglig oppfølging og veiledning som fremmer faglig utvikling og livsmestring. Vi har en mangfoldig elevgruppe på Persbråten, og elevene beskriver skolemiljøet som godt og inkluderende. Elevgruppen kjennetegnes av at mange elever har behov for systematisk, tverrfaglig oppfølging. I tillegg jobber vi for å lage en skolehverdag der toppidrettselever kan kombinere skole og satsing på egen idrett.

Persbråten har fokus på å videreutvikle den kollektive vurderingspraksisen i fagfornyelsen, der eleven i større grad opplever støtte og veiledning med utgangspunkt i eget ståsted og talent. Skolen har fokus på å møte den enkelte elev der den er og å være tett på, og vil videreutvikle skolens elevtjeneste med fokus på det tverrfaglige samarbeidet rundt eleven.

Underliggende for alle de strategiske initiativene er målet om å videreutvikle en felles skolekultur med læring og vurdering i fokus.