Arbeidslivstrening

Tilrettelagt avdeling

Vi har to forskjellige tilbud hos oss som begge heter arbeidslivstrening. Det vil si at vi har to målgrupper. Felles for begge tilbudene er at elevene har sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven har behov for helhetlig spesialpedagogisk opplæring


Hovedmålet med vår opplæring, er at den skal åpne dører mot verden og fremtiden ved å bringe arbeidslivet direkte inn i skolen. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Arbeidsarenaer vi har innad på skolen, er kjøkken, kantine og produksjon.

Et lite utvalg av produkter som elevene lager.

Det mest kjente tilbudet er for elever som jobber med fag på 1.-5. klassenivå. Dette er den største gruppen per dags dato. Opplæringen tar utgangspunkt i læreplanen for "Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet". I denne læreplanen kan dere lese om hva som prioriteres innen de grunnleggende ferdighetene, og hva som vil styrke elevene til arbeid etter endt skolegang. Disse grunnleggende ferdighetene jobbes det med i både bedrift, norsk, matematikk, samfunn og kroppsøving. Vi har en praktisk tilnærming til læring så langt det lar seg gjøre, for at elevene skal utvikle et begrepsapparat og ferdigheter direkte knyttet til arbeidslivet. Vi bruker ungdomsbedrift som en ramme for opplæringen. Faget bedrift er det største faget, med 12 t/u. Foruten bedrift har vi fagene matematikk (4 t/u), norsk (4 t/u), samfunnsfag (8 t/u) og kroppsøving (2 t/u). Ingen av elevene i denne gruppa jobber etter karakterer.  alle elever får kompetansebevis og eventuelt attester fra praksissteder ved endt skolegang på Persbråten.

Vårt andre tilbud er for elever som har hatt et stort skolefravær på grunn av skolevegring/skolefravær av sammensatte årsaker- ofte psykiske vansker. I denne gruppa er det per dags dato 7 elever. Elevene jobber med fag på ungdomsskolenivå og VG1 nivå i noen fag. I faget bedrift, tar opplæringen utgangspunkt i læreplanen for "Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet". I fagene norsk og matematikk hentes mål fra de aktuelle læreplanene på grunnskolen for å dekke elevenes faglige hull. Vi er opptatt av at hver elev skal få mulighet til å nå så langt som mulig. Elevenes kapasitet og utvikling evalueres derfor kontinuerlig. I samfunnskunnskap og historie følges læreplanen for VG1, VG2 og VG3. Elevene har mulighet til å jobbe for karakter i samfunnskunnskap og historie. Dette vurderes sammen med elev, foresatte og faglærer. Dette er fag som inngår i generell studiekompetanse som noen elever kan vurdere på sikt. Elevenes behov for dette tilbudet må komme tydelig frem i elevens sakkyndige vurdering, og i søknaden til fortrinnsrett.