Hovedseksjon

Studieprogram for arbeidslivstrening

SA

Vi har to forskjellige tilbud hos oss innen studieprogram for arbeidslivstrening. Det vil si at vi har to målgrupper. Felles for begge tilbudene er at elevene har sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven har behov for helhetlig spesialpedagogisk opplæring.

Hovedmålet med vår opplæring, er å åpne dører mot verden og fremtiden ved å bringe arbeidslivet direkte inn i skolen. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Arbeidsarenaer vi har innad på skolen, er kjøkken, kantine, kildesortering og produksjon.

Den største gruppen vår kaller vi for A-klassen. Tilbudet er tilrettelagt for elever som av psykososiale grunner har hatt et stort skolefravær på grunnskolen. Det er ingen elever i denne gruppen som har utagerende atferd.
Det faglige nivået er ungdomsskole og videregående skole. Elevenes behov for dette tilbudet må komme tydelig frem i elevens sakkyndige vurdering, og i søknaden til fortrinnsrett. 

I norsk hentes mål fra læreplanen for grunnskolen. I matematikk og naturfag hentes mål fra de aktuelle læreplanene på VG1, men elevene følger ikke hele læreplanen og har ikke mulighet til å jobbe for karakter i disse fagene. 

I samfunnskunnskap, engelsk og historie følges læreplanen for VG1, VG2, og VG3. Disse fagene strekkes over to år, og elevene har mulighet til å jobbe for karakter. Elevene som ikke jobber for karakter, får IV i faget. Dette viser at de har hatt faget, men at de ikke er blitt vurdert for karakter. Dette vurderes sammen med elev, foresatte og faglærer. 

Samfunnskunnskap, historie og engelsk er fag som inngår i generell studiekompetanse, som kan være aktuelt for noen elever å vurdere på sikt. 

Det andre tilbudet vårt er for elever som jobber med fag på 1-4 klassenivå. Opplæringen tar utgangspunkt i læreplanen for "Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet". I denne læreplanen kan du lese om hva som prioriteres innen de grunnleggende ferdighetene, og hva som vil styrke elevene til arbeid etter endt skolegang. Disse grunnleggende ferdighetene jobbes det med i både bedrift, norsk, matematikk, samfunn og kroppsøving. Vi har en praktisk tilnærming til læring, så langt det lar seg gjøre, for at elevene skal utvikle et begrepsapparat, forståelse og ferdigheter direkte knyttet til arbeidslivet. 
Vi bruker ungdomsbedrift som en ramme for opplæringen. Faget bedrift er det største faget, med 12 t/u. Ingen av elevene i denne gruppen jobber etter karakterer - alle elever får kompetansebevis og  attester fra praksissteder de har vært ved endt skolegang på Persbråten.

 

  

 

Kontaktinformasjon

Christine RacineChristine Racine
Avdelingsleder studieprogram for arbeidslivstrening
Christine.racine@osloskolen.no

Tlf: 92 03 66 89