Hovedseksjon

Veileder for hjem-skolesamarbeid

Hjem og skole er gjensidig avhengige av hverandre, og godt samarbeid styrker elevenes læring og utvikling. Det handler om hva skolen og foresatte kan gjøre hver for seg og sammen for at elevene har et godt og inkluderende skolemiljø.
Her kan du lese mer om hva du kan forvente av oss som skole, og hvordan du selv kan bidra til et godt samarbeid.

Ved Persbråten videregående skole har vi i tillegg til dette flere møtepunkt i løpet av skoleåret:

  • Første skoledag inviteres nye elever og foresatte til en oppstartssamtale med kontaktlærer.
  • Foreldremøter gjennomføres både høst og vår, med påfølgende klassemøter.
  • I slutten av oktober og etter 1. terminkarakterer i januar arrangerer vi faglærertorg. På faglærertorget kan elev og foresatt booke tid hos de faglærerne som er ønskelig, for å få en kort status i det enkelte fag og en veiledning på hva eleven bør jobbe videre med i faget.
  • FAU – vi ønsker et tett samarbeid med foresatte, og inviterer derfor til at hver klasse velger en representant til skolens foreldreutvalg. Vi møtes i forkant av skolens møter i driftsstyret (DS).