Arbeidslivstrening

Tilrettelagt avd.

Metode: Ungt entreprenørskap- ungdomsbedrift

Opplæringen tar utgangspunkt i formålsparagrafen (Opplæringsloven § 1.1), den overordnede delen av læreplanen og læreplanen for "Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet".

Opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden ved å bringe arbeidslivet direkte inn i skolen. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Arbeidsoppdragene danner kjernen i opplæringen. Konkrete oppdrag åpner for at elevene kan samarbeide og medvirke i hele prosessen med planlegging, gjennomføring og vurdering av resultatene. Elevene utvikler et begrepsapparat og ferdigheter direkte knyttet til arbeidslivet.

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivstrening knyttes direkte til forventninger og krav i arbeidslivet. Eksempler på muntlige ferdigheter, og ferdigheter i lesing og skriving kan være å kunne snakke sammen i et arbeidsfellesskap og med oppdragsgivere, å kunne bruke informasjon, gjøre undersøkelser, planlegge og dokumentere et arbeid. Regneferdigheter kan være å kunne bruke relevant tallmateriale og foreta ulike beregninger. Digitale ferdigheter læres gjennom for eksempel utvikling av informasjonsmateriell.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Folkehelse og livsmestring er derfor valgt som et eget fag. Lærerne organiserer opplæringssituasjoner hvor elevene får en praktisk forståelse og konkrete ferdigheter i å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Andre fag vi har foruten om arbeidslivstrening, er norsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving.

Opplæringen er for elever som av forskjellige grunner har behov for, og tilråding om en helhetlig spesialpedagogisk opplæring. Elevene som får inntak, har pr. i dag ikke mulighet til å klare et ordinært skoleløp med karakterer.

Vi er opptatt av at hver elev skal få mulighet til å nå så langt som mulig. Elevenes kapasitet og utvikling evalueres derfor kontinuerlig. Sammen med elev og foresatte foretar skolen jevnlig vurdering om eleven i videre skoleløp kan forsøke seg på å følge ordinær læreplan i et/flere fag for å få karakterer og evt delkompetanse. Det vurderes også fortløpende om eleven har mulighet til å søke seg videre til et ordinært studieløp på sikt.