Et tilrettelagt tilbud for ungdom

Tilrettelagt avd.

Dette er et tilrettelagt tilbud for ungdom som har behov for tett oppfølging og spesialundervisning i alle fag, og som i første rekke sikter mot tilrettelagt arbeid. Opplæringen retter seg mot det ungdommen kan gjøre etter fullført videregående skole.

Målgruppen er elever som ikke har forutsetninger for å klare en studiekompetanse eller yrkeskompetanse, men som trenger et strukturert løp frem mot grunnkompetanse der arbeidsforberedende ferdigheter er viktig. Alle elevene har en sakkyndig vurdering som beskriver hva som er realistiske mål for eleven, og denne danner grunnlag for vedtaket om spesialundervisning og elevenes IOP. Alle læringsmål tilpasses elevenes forutsetninger. Eleven får en egen fag- og timefordeling som avviker fra ordinær opplæring. Også innhold og organisering avviker fra ordinær opplæring i alle fag. 

Fellesfagene vil ofte være samfunnsfag, norsk og kroppsøving. Elevene kan velge matematikk, ekstra norsk og/eller ekstra kroppsøving.  

Samfunnsfag vil legge vekt på praktisk orientering og forståelse av samfunnet. Norsk vil legge vekt på grunnleggende ferdigheter som støtter ungdommen i å være mest mulig selvstendig etter fullført videregående skole. Matematikk som elevene kan velge, vil legge vekt på matematikk i hverdagen, og personlig økonomi. 

I tillegg til fellesfagene, har alle elever praktisk opplæring. Vi tilbyr grupper innen mat og helse, kunst og håndverk og natur og miljø. Elevenes teori og arbeid med grunnleggende ferdigheter knyttes til disse områdene. All opplæring støtter opp om praktisk kunnskap og praktiske ferdigheter som ungdommene kan bruke etter endt skolegang. De grunnleggende ferdigheter som jobbes med, er til enhver tid konkretisert i læringsmålene i årsplanen i faget og i elevens IOP. 

Tilrettelagt matlaging 

Læringsmålene som skolen har utformet for de forskjellige fagene, er laget for å gi en strukturert opplæring mot grunnkompetanse og arbeidsforberedende ferdigheter. Opplæringen gir ikke grunnlag for karakterer, men alle elevene får et kompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse elevene har nådd innenfor de fag og emner de har arbeidet med.  

Tilrettelagt biblioteket 

For spørsmål om tilrettelagt avdeling på Persbråten vgs. – ta kontakt med avdelingsleder Christine.Racine@ude.oslo.kommune.no