Arbeidslivstrening

Tilrettelagt avd.

Arbeidslivstrening er et opplæringstilbud for ungdom som har behov for tett oppfølging gjennom hele skolehverdagen, og spesialundervisning i alle fag. Målet etter endt utdanning er varig tilrettelagt arbeid. Opplæringen retter seg derfor mot det ungdommen skal gjøre etter fullført videregående skole.

 

Vi har "ungdomsbedrift" som fra skoleåret 2019-20 vil være en helhetlig ramme og metode. Dette åpner for en direkte læring til arbeidslivet. Ungdomsbedriften samarbeider med skolens kantine for å tilby et sunt og variert kantinetilbud til alle elevene ved skolen. I ungdomsbedriften er det også produksjon av utvalgte produkter som lages på bestilling eller til salg.

 

Målgruppen er elever som ikke har forutsetninger for å klare en studiekompetanse eller yrkeskompetanse, men som trenger et strukturert løp frem mot grunnkompetanse der arbeidsforberedende ferdigheter er viktig. Alle elevene har en sakkyndig vurdering som beskriver hva som er realistiske mål for eleven, og denne danner grunnlag for vedtaket om spesialundervisning og elevenes IOP. Alle læringsmål tilpasses elevenes forutsetninger. Eleven har en egen fag- og timefordeling som avviker fra ordinær opplæring. Også innhold og organisering avviker fra ordinær opplæring i alle fag. Fagene er norsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og bedrift.

 

Elevenes individuelle opplæringsplan lages på bakgrunn av formålsparagrafen (Opplæringsloven § 1.1), den overordnede delen av læreplanen, læreplanen for arbeidslivsfagstrening på ungdomstrinnet og anbefalinger i elevens sakkyndig vurdering. All opplæring støtter opp om praktisk kunnskap og praktiske ferdigheter som ungdommene trenger etter endt skolegang.

 

Læringsmålene utformes for å gi eleven en strukturert opplæring mot grunnkompetanse og arbeidsforberedende ferdigheter ut fra sine realistiske mål og behov som er beskrevet i elevens sakkyndige utredning. Opplæringen gir ikke grunnlag for karakterer, men alle elevene får et kompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse elevene har nådd innenfor de fag og emner de har arbeidet med.