Om tilrettelagt avdeling

Vår visjon er "Vi lærer for livet". Denne visjonen gjenspeiler vårt elevsyn. "Vi" gjelder både elevene og oss voksne. Vi lærer sammen, og vi lærer for livet - både det vi trenger til hverdagslivet og det vi trenger til arbeidslivet.

Arbeidslivstrening på Persbråten vgs er et opplæringstilbud for elever som har ulike grader av funksjonsnedsettelser som psykiske vansker og generelle lærevansker. Opplæringen tar sikte på å gi elevene muligheter til å delta i arbeidslivet. Med utgangspunkt i praktisk rettet opplæring skal elevene få kunnskap og ferdigheter om hvordan det er å være i et arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet. De praktiske arbeidsoppgavene skal være realistiske med sikte på fremtidig arbeid.

Det finnes ikke formelle læreplaner til studieretning for arbeidslivstrening, men alle elevene har individuelle opplæringsmål. Vi tar utgangspunkt i overordnet del av læreplanen som tydeliggjør skolens ansvar for danning og for utvikling av kompetanse.

Opplæringslovens formålsparagraf vektlegger at opplæringen i skolen, i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal åpne dører mot verden og fremtiden. Elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

I overordnet del av læreplanen beskrives det at skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Opplæring i skole og arbeidsliv skal gi praktisk erfaring og relevant kompetanse, og forberede elevene på de faglige kravene og forventningene som stilles i arbeidslivet. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen.