Om tilrettelagt avdeling

Arbeidslivstrening for ordinært arbeid eller tilrettelagt arbeid i bedrift.

Arbeidslivstrening på Persbråten vgs er et opplæringstilbud for elever som har ulike grader av funksjonsnedsettelser som psykiske vansker og generelle lærevansker. Arbeidslivstrening tar sikte på å gi muligheter i arbeidslivet. Med utgangspunkt i praktisk rettet opplæring skal elever på arbeidslivstrening få kunnskap og ferdigheter om hvordan det er å være i et arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet. De praktiske arbeidsoppgavene er realistiske i forhold til opplæring til et arbeid i bedrift. Dette gjelder også grunnleggende ferdigheter, generell arbeidskompetanse og sosial kompetanse.

Alle elevene har individuelle opplæringsmål. Det vil si at elevene ikke følger den ordinære læreplanen for videregående opplæring, og får dermed ikke karakterer. Elevenes individuelle opplæringsplaner er hver elevs personlige læreplan. Utgangspunkt for egne opplæringsmål beskrives under.

Skolen arbeider for å etablere opplæringskontrakt/hospiteringsplasser mellom elev og bedrift, dersom det er ønskelig og realistisk.

Skoleåret 2017-18 vil det være 26 elever- 6 elever på hverdagslivstrening, og 20 elever på arbeidslivstrening. Elevene er delt i 5 grupper (A, B, C, D, E). Det vil fra neste skoleår kun være elever på arbeidslivstrening. Vi er 8 lærere/spesialpedagoger, og 5 miljøarbeidere.

AKTUELLE FAG
Fag som alle elevene har, er norsk, matematikk, orienteringsfag, sosial trening, mat og helse, arbeidstrening og hverdagslivstrening.

Fag som varierer mellom elevene, er engelsk, kunst og håndverk, kroppsøving og musikk/dans.

ORIENTERINGSFAG
Dette kan være å bli kjent med steder i Oslo- for både faglig og sosial trivsel/trygghet. Lære å bruke hjelpemidler til orientering, for eksempel Ruter. Øve på å kjøre alene med kollektivtransport- herunder hva kan vi gjøre hvis det blir kontroll på bussen? Hvem kan jeg kontakte/ringe hvis jeg trenger hjelp?

SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er viktig for å få innpass i arbeidslivet og for å kunne fungere godt sosialt. Dette prioriteres derfor høyt. Sosial kompetanse kan defineres som et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling. Sosial kompetanse kan dermed innebære å vise respekt, kunne samhandle med andre, overholde tider, kunne gi beskjed ved fravær, være pålitelig, vise selvstendighet, ta ansvar for egne oppgaver og være behjelpelig overfor andre. Sosial kompetanse er gjennomgående i all opplæring. Denne kompetansen er et reflektert område som det planlegges og undervises i. Sosial kompetanse som utviklingsområde konkretiseres i de individuelle opplæringsplanene.

KUNST OG HÅNDVERK OG MUSIKK/DANS
Her utvikler elevene glede og skaperevne. Det er også god setting for å øve konsentrasjon, samarbeid og selvstendig arbeid.

KROPPSØVING
Her er elevene med elever fra ordinær avdeling. De har fysiske aktiviteter som er spesielt tilrettelagt.

MAT OG HELSE
Elevene får opplæring i sunn mat. De lærer å tilberede enkel mat etter enkle oppskrifter. Det vil også legges vekt på å lære om forskjellige matgrupper og vitaminer.

ARBEIDSTRENING
Generelt i faget legger vi vekt på å lære hvilke krav som stilles i arbeidslivet så som å møte presis, holde avtaler og holde arbeidsro. Elevene lærer å arbeide systematisk og selvstendig med en gitt oppgave, og fullføre oppgaven. De lærer også å samarbeide om felles oppgaver i en produksjonslinje. De skal lære å holde orden, ta vare på materialer og utføre enkelt vedlikehold av verktøy og utstyr.

Ulike grupper som vi tenker oss innen arbeidstrening 2017-18:

Kontor:

Rydde etter møter, sortere post og annet, arkivere (alfabetisk rekkefølge), svare på tlf, fast handling for avdelingen/skolen, hente for eksempel en pose kaffe på kontoret hver dag, makulering, kildesortering

Produksjon:

Brette ark og legge i hylle/konvolutt, pakking i esker, telle/sortere i bokser/poser (skruer el.). Praktiske fag som kunst og håndverk og mat og helse kan også inngå i produksjon.

Kantine:

Hygiene ved matlaging og generelt på kjøkken, lage enkel mat, servere, tørke bordene i elevkantinen/lærerkantinen på ordinært, lage fruktkurver, lage lunsj til ansatte.

HVERDAGSLIVSTRENING
Dette er å lære å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse. For eksempel hva er et sunt kosthold, hvorfor er det viktig med fysisk aktivitet. Elevene skal også lære huslige oppgaver de må kunne når de flytter i egen leilighet.