Om tilrettelagt avdeling

INFORMASJON OM OPPLÆRINGEN FOR ELEVER VED TILRETTELAGT  AVDELING.

Skolen har to grupper av elever innen tilrettelagt opplæring. Vi har en gruppe innen hverdagslivstrening og en gruppe innen arbeidslivstrening. Vi som jobber her er 6 lærere og 8 miljøarbeidere. Elevenes skoletid er fra kl 08.30-14.00 hver dag. De fleste dagene starter med morgensamling fordelt i ulike grupper. Morgensamling er knyttet til norsk (muntlig, skriftlig og verbalt) og temaperioder. Det er også innslag av musikk i noen av gruppene.  

Vi er bevisst på at elevene skal ha medbestemmelse i sin egen skolehverdag. Dette fremmer blant annet aktiv læring, regulering av egen atferd, sosial trening som å ta valg- og se konsekvenser.

Hverdagslivstrening
Gruppen har skoleåret 2016/17 8 elever. Elevene i denne gruppen har moderat/dyp utviklingshemming ofte i tillegg til andre diagnoser. Elevene har store sammensatte funksjonshemminger og stort behov for tilrettelegging i hverdagen. Opplæringsmetodene består i hovedsak av læring via konkretisering og bruk av praktisk arbeid i naturlige situasjoner. Vi bruker Ipad og pedagogiske programmer. Elevene har sin undervisning i eget lokale som er rett ovenfor skoleplassen for ordinær avdeling.

Arbeidslivstrening

Gruppen har skoleåret 2016/17 12 elever. Dette er elever med Downs syndrom, og er lettere til moderat utviklingshemmet og med ulik grad av lærevansker. Elevgruppen har et klasserom på ordinær avdeling, og et klasserom på tilrettelagt avdeling. Disse brukes fleksibelt.

Elevene på arbeidslivstrening har fagområder som norsk, matematikk, engelsk, orienteringsfag hvor samfunnsfag og naturfag inngår. Elevene har også praktisk arbeid som fag. Elevene skal få forståelse for hva et arbeid er. De skal kunne gjøre avtaler, og gjennomføre en avtalt mengde arbeid, samt kunne forholde seg til enkle normer og regler i arbeidslivet.

Overordnede mål

Overordnet mål for all opplæring tar utgangspunkt i læreplanens generelle del-, å ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Vi jobber med å gi hver elev kompetanse til å ta vare på seg selv ut fra sine forutsetninger. Elevene skal bli mest mulig selvstendige, oppleve mestring og øke sine sosiale ferdigheter. Vi legger også stor vekt på å forberede elevene på en fremtidig boligsituasjon og et tilrettelagt arbeidstilbud for elever dette er aktuelt for. Opplæringen skal videre utvikle elevenes evne og glede til opplevelser gjennom musikk, kunst og ulike interesser og anlegg hos elevene. Individuell opplæringsplan utarbeides i tråd med dette.

Sosial trening og kommunikasjon

Med utgangspunkt i elevens forutsetninger og muligheter utarbeides det individuelle opplæringsmål for den enkelte elev innen sosial trening og kommunikasjon. Det jobbes systematisk med å øke elevens sosiale kompetanse og evne til å gjøre seg forstått. Det legges stor vekt på samspill mellom elevene, og personalet legger til rette for positive sosiale opplevelser. Noen av elevene spiser i skolens kantine sammen med ansatte fra avdelingen.

Selvstendighetstrening i dagliglivets gjøremål

Et viktig ledd i opplæringen er selvstendighetstrening. Noen elever trener på av- og påkledning, spise selvstendig og dekke bord. Andre trener på mer avanserte oppgaver.

Elevene har forskjellige arbeidsoppgaver både på tilrettelagt avdeling, og på ordinær avdeling. Noen av oppgavene er i tilknytning til kjøkken, handling, vaktmesteroppgaver, budsjettarbeid, ta offentlig transport, klokke og penger, rydde, vaske lage kaffe til ordinær avdeling, makulering, hente post, vaske/brette klær, tørke bord, støvsuge, handle mat og annet utstyr og lage fruktfat til skolens ordinære avdeling.

Gjennom slike oppgaver trenes elevene til å kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv etter endt skolegang. Vi er opptatt av å samarbeide med foresatte og evt bolig om oppgaver slik at elevene kan trene på samme oppgaver på de forskjellige arenaene de befinner seg. Selvstendighetsarbeid er derfor et gjennomgående prinsipp i hele elevens skolehverdag så langt det er mulig og fornuftig.

Fagopplæringen

Utgangspunkt for fagopplæringen er de grunnleggende ferdighetene som er beskrevet i læreplanen-, muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. Noen elever har noe særtrening en-til-en, men vi forsøker så langt det er mulig å gi opplæring i små grupper for at elevene skal dra nytte av hverandre.  Norsk, matematikk og sosial trening er områder som legges inn i alle aktiviteter; noen ganger praktiske oppgaver og noen ganger teoretiske.

Språkutvikling er også et eget fag for mange av våre elever. Her øves på hverdagsbegreper og artikulasjon. De praktisk- estetiske fagene som musikk og kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving verk integreres i skolehverdagen gjennom små og store prosjekter elevene tar del i. Noen av elevene har enetrening, andre er i små grupper. Opplæringen integreres også i praktiske- og sosiale aktiviteter,

Aktivitetsgrupper 2016/17:

  • Yogagrupper hvor elever trenes på å finne ro og balanse.
  • Kjøkkengruppe hvor de lager enkle retter samt lærer ord på vanlige kjøkkenartikler, matvarer og matretter. Elevene lærer om kosthold og helse. Her brukes både vanlige oppskrifter, og oppskrifter med piktogrammer.
  • Treningsledelse som ledes av Persbråtenelever fra VG3 som tar treningsledelse som fag. Her legges det til rette for aktiviteter som er tilpasset våre elever. I disse timene blir elevene våre kjent med andre elever på skolen på en veldig positiv måte.
  • Band som består av trommer, gitar, piano og vokal.
  • Aktivitetsrom/sanserom som er tilrettelagt for å stimulere og utvikle sansene til de svakeste elevene. 
  • Kunst og håndverkgrupper

Vi har også en fast dag i uka som vi kaller for orienteringsdag. Denne dagen organiseres undervisningen fra forskjellige tema avdelingen har gjennom skoleåret. Lærerne legger opp til spennende opplevelser som legges utenom skolens område. Det er alltid et pedagogisk formål, og det fremmer i tillegg kommunikasjon og samhandling. Dette differensieres etter elevenes forskjelliges funksjonsnivå.